Checklist of European freshwater fishes

Family Cyprinodontidae

Aphanius almiriensis Kottelat, Barbieri & Stoumboudi, 2007
Aphanius baeticus Doadrio, Carmona & Fernández-Delgado, 2002
Aphanius fasciatus (Valenciennes, 1821)
Aphanius iberus (Valenciennes, 1846)